Jak złożyć pozew o rozwód?

Spis treści

Rozwój jest bardzo często przykrym, a nawet traumatycznym wydarzeń dla małżonków oraz ich dzieci. W obiegowej opinii, według której sprawy rozwodowe cechuje wysoki stopień skomplikowania, jest wiele prawdy. W naszym artykule opisano, w jaki sposób przebiega proces rozwodowy.

Jak złożyć pozew o rozwód? Rozwód krok po kroku

Czym jest rozwód? Choć jest to pojęcie powszechnie używane, warto najpierw przytoczyć jego krótką definicję. Choć brak ścisłej definicji rozwodu w polskim prawie, postrzega się rozwód przez pryzmat trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Rozwód, obok śmierci małżonka (lub uznania go za osobę zmarłą) bądź unieważnienia małżeństwa jest jednym z powodów jego ustania.

Dowiedz się więcej o rozwodach na kancelariasprawyrodzinne.pl

Aby postępowanie rozwodowe mogło być procedowane przez sąd, należy wnieść pozew o rozwód. Pozew ten musi zawierać m.in. podstawowe informacje na temat małżonków, tj. powoda i pozwanego (imię, nazwisko, adres). We wniosku tym należy zamieścić również: swoje uzasadnienie, dlaczego należy rozwiązać związek małżeński, wnioski dowodowe (jeśli takie istnieją; mogą być to np. informacje na temat świadków), żądanie (to, czy wnosimy o orzeczenie np. rozwodu bez orzekania o winie), a w przypadku posiadania małoletnich dzieci – zaproponować, z kim powinny one zamieszkać oraz wskazać wysokość alimentów. Istotnym elementem pozwu jest także żądanie odnośnie podziału wspólnego majątku małżonków.

Pozew o rozwód należy wnieść do właściwego dla małżonków sądu okręgowego. Podczas rozprawy rozwodowej do obowiązków sędziego należy m.in. zbadanie, czy udzielenie rozwodu nie będzie rozwiązaniem godzącym w dobro małżonków. Co ważne, rozwód nie może być udzielony także wtedy, gdy wskutek takiego orzeczenia ucierpiałoby dobro dzieci małżonków – to właśnie interes dzieci jest najważniejszy z punktu widzenia sądu (art. 56 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy). Do składanego pozwu należy dołączyć odpis aktu małżeństwo, zaświadczenie o dochodach oraz odpisy aktów urodzenia dzieci (małoletnich).

Następnym elementem postępowania jest rozprawa sądowa (może być to kilka rozpraw), w trakcie których sąd rozstrzyga o kwestiach zawartych w pozwie. Efektem postępowania jest wyrok rozwodowy.

Rozwód za porozumieniem stron oraz z winy małżonka

Według polskiego prawa dopuszcza się następujące sposoby orzeczenia przez sąd rozwodu:

  • Rozwód z orzeczeniem o winie, który musi być poprzedzony postępowaniem dowodowym (do typowych przyczyn rozkładu związku małżeńskiego zalicza się tu np. niewierność jednego z małżonków czy agresję fizyczną i psychiczną),
  • Rozwód bez orzekania o winie (tzw. rozwód za porozumieniem stron) – w tym przypadku proces trwa znacznie szybciej, a wniosek musi być złożony przez obojga małżonków.

Artykuł powstał we współpracy z Radcą prawnym Lucyną Szabelską z Kancelaria Sprawy Rodzinne

Powiązane artykuły